Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ

Specjalnie dla przedsiębiorstw i innych klientów instytucjonalnych stworzyliśmy dedykowane UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ (MB według Standardu monachijskiego).

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora firm produkcyjnych, poszukujących ochrony dla posiadanych lub użytkowanych maszyn i urządzeń.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii chroni przed tzw. ryzykami wewnętrznymi, nie zewnętrznymi, które objęte są ubezpieczeniem mienia firmy od zdarzeń losowych. Generalnie ochrona obejmuje zdarzenia, które nie mogą zostać pokryte z gwarancji producenta oraz szkody spowodowane działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi i błędami konstrukcyjnymi, eksploatacją czy niewłaściwą obsługą.

W ramach ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń (OWU) obejmujemy ochroną szkody w maszynach i urządzeniach powstałe wskutek awarii mechanicznej, elektrycznej lub innych zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU.

Maszyny i urządzenia ubezpieczone są podczas ich eksploatacji, postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w miejscu ubezpieczenia w związku z tymi pracami lub w trakcie ponownego posadowienia.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ?:

 • suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń po szkodzie nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania,
 • koszty uprzątnięcia i usunięcia pozostałości po szkodzie, włącznie z kosztami demontażu części niezdatnych do użytku w granicach 10% rozmiaru szkody, są doliczone do odszkodowania,
 • w przypadku niepodjęcia remontu mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto, kalkulacja wartości szkody bez potrącania stopnia zużycia technicznego,
 • brak zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia nieprzekraczającego 10% sumy ubezpieczenia,
 • kalkulacja wartości szkody bez potrącania stopnia zużycia w przypadku maszyn i urządzeń w wieku do 10 lat włącznie – ubezpieczonych wg wartości odtworzeniowej,
 • czytelne zasady ustalania wartości szkody oraz wysokości odszkodowania.

Ponadto zakres ubezpieczenia możne zostać rozszerzony o szereg dodatkowych ryzyk poprzez włączenie zapisów, które są integralną częścią OWU, w tym m.in. klauzule:

 • ubezpieczenia dodatkowych kosztów: remontu lub odbudowy fundamentów maszyn i urządzeń, dokumentacji projektowej i ratowania mienia,
 • ubezpieczenia fundamentów,
 • ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni ustawowo wolne od pracy oraz kosztów frachtu ekspresowego,
 • ubezpieczenia dodatkowych kosztów frachtu lotniczego,
 • ubezpieczenia mienia otaczającego,
 • ubezpieczenia maszyn i urządzeń od ryzyka casco, casco w czasie transportu,
 • ryzyka bezpośredniego uderzenia pioruna, wewnętrznego ognia, wewnętrznego wybuchu chemicznego,
 • inne klauzule dedykowane konkretnym typom urządzeń oraz postanowienia dodatkowe dopasowane do potrzeb specjalistycznych maszyn.

UBEZPIECZENIA DOSTĘPNE POZA PAKIETEM:

 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju.
 • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i nośników danych od wszystkich ryzyk.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub z tytułu posiadania mienia.

 

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".