Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

UBEZPIECZENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Specjalnie dla przedsiębiorstw i innych klientów instytucjonalnych,  w tym jednostek samorządu terytorialnego, które są firmami budującymi, eksploatującymi lub zarządzającymi farmami fotowoltaicznymi stworzyliśmy dedykowane UBEZPIECZENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (PVI - od PhotoVoltaics Insurance).

Przedmiotem ubezpieczenia, w ramach Działu I ogólnych warunków ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej (OWU), jest instalacja fotowoltaiczna o mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW, naziemna albo zamontowana na budynku lub budowli, służąca do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną, czyli zespół paneli fotowoltaicznych, cała konstrukcja wraz z wyposażeniem, oprzyrządowaniem i infrastrukturą potrzebną do produkcji energii i jej wprowadzenia do sieci energetycznej. Zakres ochrony może być uzupełnieniem do gwarancji i umowy serwisowej producenta.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje spowodowane zdarzeniem losowym szkody polegające na utracie, fizycznym uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonej instalacji fotowoltaicznej, w wyniku którego konieczne jest przywrócenie instalacji fotowoltaicznej do stanu sprzed szkody poprzez odbudowę, naprawę lub wymianę albo ponowny zakup.

W ramach OWU obejmujemy ochroną szkody w PVI wskutek błędu eksploatacyjnego, braku umiejętności, działania umyślnego osób trzecich, błędu projektowego, wady materiałowej lub wadliwego wykonania, działania wody lub wilgoci, pożaru, osmalenia, przypalenia, tlenia, żarzenia, implozji, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego albo jego elementów lub ładunku, zwarcia, przetężenia lub przepięcia, działania czynników atmosferycznych jak mróz, unoszenie kry, burza, huragan, grad, śnieg, lód, powódź, zalanie, huku ponaddźwiękowego, kradzieży z włamaniem lub rabunku, pod warunkiem spełnienia wymaganych przez Towarzystwo zabezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU.

W ramach Działu II OWU ubezpieczamy szacowany przychód, który Ubezpieczony osiągnąłby z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną ubezpieczoną od zniszczenia, uszkodzenia lub utraty, zgodnie z postanowieniami Działu I OWU, gdyby funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej nie zostało przerwane albo zakłócone na skutek szkody.

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ?:

 • jasne kryteria dopuszczenia do ubezpieczenia, szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, precyzyjnie określone wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
 • ubezpieczamy także magazyny energii,
 • suma ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej dotkniętej szkodą nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania,
 • koszty uprzątnięcia i usunięcia pozostałości po szkodzie, włącznie z kosztami demontażu części niezdatnych do użytku w granicach 10% rozmiaru szkody, są doliczone do odszkodowania,
 • brak zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia nieprzekraczającego 10% sumy ubezpieczenia,
 • kalkulacja wartości szkody bez potrącania stopnia zużycia w przypadku instalacji fotowoltaicznej w wieku do 10 lat włącznie – ubezpieczonych wg wartości odtworzeniowej,
 • czytelne zasady ustalania wartości szkody oraz wysokości odszkodowania.

 

Ponadto zakres ubezpieczenia można zostać rozszerzony o szereg dodatkowych, przydatnych Ubezpieczonemu ryzyk poprzez włączenie zapisów, które są integralną częścią OWU, w tym m.in. klauzule:

 • ryzyk montażowych,
 • tymczasowego magazynowania (składowania),
 • ubezpieczenia dodatkowych limitów odpowiedzialności:
  - dla kosztów odzyskania danych systemu operacyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji roboczych ubezpieczonej instalacji fotowoltaicznej,
  - dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
  - dla kosztów odkażania i utylizacji gleby,
  - dla kosztów przeniesienia i zabezpieczenia mienia,
  - dla kosztów robót pomocniczych.

 

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".