Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Ubezpieczenie to jest odpowiedzią na potrzeby klientów instytucjonalnych i pośredników zainteresowanych jak najszerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, uwzględniającej ryzyka niedostępne przy ubezpieczeniu mienia od ryzyk nazwanych. 

Oczywiście umowy ubezpieczenia zawierane w formule ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, również mają swoje ograniczenia, a najważniejszymi z nich są wyłączenia odpowiedzialności. Jeśli jednak chcemy zapewnić naszemu mieniu kompleksową ochronę, z pewnością powinniśmy skorzystać z oferty ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oferujemy przedsiębiorcom, osobom prawnym niebędącym przedsiębiorcami oraz innym jednostkom organizacyjnym.

Ochrona obejmuje ubezpieczenia:

  • mienia od wszystkich ryzyk (w Sekcji I Ogólnych Warunków Ubezpieczenia),
  • utraty zysku w następstwie szkody w ubezpieczonym mieniu (w Sekcji II Ogólnych Warunków Ubezpieczenia),
  • wraz z rozszerzeniami w postaci zdefiniowanych klauzul dodatkowych.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest posiadanie mienia możliwego do ubezpieczenia w ramach produktu. Ponadto, Sekcja II – ubezpieczenie utraty zysku może być oferowane wyłącznie przedsiębiorcom.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ?:

  • Szeroki katalog ubezpieczanego mienia:

w ramach Sekcji I – mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu: budynki i budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe oraz mienie osób trzecich, mienie pracownicze,

  • Szeroki zakres ubezpieczenia:

- w ramach Sekcji I – ochrona od szkód polegających na utracie, fizycznym uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, które są następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia i miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia,
- w ramach Sekcji II - przedmiotem ubezpieczenia jest przewidywany zysk brutto, który Ubezpieczający osiągnąłby w okresie odszkodowawczym z  tytułu wytwarzania i sprzedaży produktów lub towarów lub świadczenia usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną na podstawie postanowień Sekcji I.

  • Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia oraz limitów odpowiedzialności.
  • W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dodatkowo, bez konieczności opłaty dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym jest rozszerzony o odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach powstałe w okresie od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji oraz szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji.
  • Szeroki wachlarz klauzul dodatkowych (12) do ubezpieczenia mienia w ramach Sekcji I,  w tym m.in. klauzula ubezpieczenia różnicy pomiędzy ceną nabycia/kosztem wytworzenia, a ceną sprzedaży, klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti),  klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej.

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".