Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Przedsiębiorcom wykonującym działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. 

Dzięki ubezpieczeniu OC, za szkody wyrządzone w następstwie Twojego działania lub zaniechania, wypłacimy odszkodowanie osobie, która doznała szkody.

Szanowny Przedsiębiorco pamiętaj! Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności objętej ubezpieczeniem, a posiadanie ubezpieczenia OC w SALTUS TUW zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • Ustawa z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości,
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.   

 

Suma gwarancyjna (dalej: SG):

minimalna SG wynosi 10 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Dodatkowe rozszerzenie ochrony:

Klauzula OC zawodowej w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych o usługi kadrowo-płacowe (usługi nie podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu). Klauzula jest dostępna jedynie w przypadku posiadania lub zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w SALTUS TUW. Jej zakres i warunki są ustalane indywidualnie z zainteresowanym przedsiębiorcą.

Rozszerzenie ochrony obejmuje m.in. szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych polegających na:

  • obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, poza stosunkiem pracy Rady Nadzorczej, Zarządu i umów cywilnoprawnych,
  • obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  • prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrolą przestrzegania terminów w tym zakresie,
  • obliczaniu kwot zajętych przez komornika, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miasta wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".