Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

COMPLIANCE W SALTUS UBEZPIECZENIA

Zarządzanie zakładem ubezpieczeń w sposób prawidłowy wymaga właściwie zorganizowanego systemu zarządzania, którego istotnym elementem jest funkcja zgodności z przepisami - Compliance.
Podstawą funkcjonowania Compliance w SALTUS Ubezpieczenia jest ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 64), stanowiącej element unijnego prawodawstwa ubezpieczeniowego Solvency II (Wypłacalność II). SALTUS Ubezpieczenia od wielu lat popiera i sukcesywnie wzmacnia funkcjonowanie systemu Compliance.

ZADANIA COMPLIANCE

W dzisiejszym świecie przepisy prawne, regulacje nadzorcze i inne standardy zmieniają się w błyskawicznym tempie. Compliance pomaga monitorować przeobrażające się otoczenie prawne, oceniać ich możliwy wpływ na działalność towarzystw ubezpieczeniowych, a także odpowiednio mierzyć możliwe ryzyko braku zgodności. Wierzymy, że należyta dbałość o zapewnienie zgodności ma wpływ na reputację instytucji finansowej, jaką jest zakład ubezpieczeń.

Do najważniejszych zadań Compliance w SALTUS Ubezpieczenia należą m.in.:

 • monitorowanie zmian otoczenia prawnego,
 • nadzór nad zgodnością działalności Towarzystw,
 • doradzanie z zakresu zmian prawa i działań wdrożeniowych (alerty prawne, szkolenia),
 • ocena umów i dokumentacji ubezpieczeniowej pod względem Compliance,
 • zarządzanie konfliktami interesów, w tym polityką prezentową,
 • wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiących element przestępczości ubezpieczeniowej,
 • cykliczna sprawozdawczość dla organów statutowych (zmiany prawa, konflikty interesów/whistleblowing, sprawy sądowe).

Zapewnieniu zgodności służą odpowiednio skonstruowane i realizowane regulacje wewnętrzne, takie jak: Kodeks etyki pracowników, Polityka zapewnienia zgodności (Compliance), Polityka whistleblowing, Polityka zarządzania konfliktami interesów (ŁAD KORPORACYJNY SALTUS TUW oraz ŁAD KORPORACYJNY SALTUS ŻYCIE SA).

SYSTEM INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH (WHISTLEBLOWING)

SALTUS Ubezpieczenia zapewnia anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości związanych z działalnością Towarzystw. Chcemy w ten sposób szybko i skutecznie reagować na wszelkie ewentualne nadużycia i naruszenia prawa i zasad etyki, eliminując ryzyko sankcji i braku zgodności. Każde zgłoszenie traktujemy bardzo poważnie, poddajemy je analizie i wyjaśnianiu oraz wdrażamy ewentualne środki zaradcze.

W ten sposób wdrażamy dyrektywę PE i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o sygnalistach), Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego oraz ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Czego mogą dotyczyć zgłoszenia?

 • podejrzenia nadużyć, wykorzystywanie informacji poufnych,
 • podejrzenia korupcji,
 • podejrzenia innych przestępstw finansowych tj. defraudacje, oszustwa finansowe,
 • podejrzenia naruszenia przepisów prawa pracy, prawa podatkowego,
 • podejrzenia naruszeń regulacji i rekomendacji organów nadzoru.

Kto może być Sygnalistą?

Osoba, chcąc zgłosić naruszenie, nazywana jest Sygnalistą. Taką osobą może być każdy: pracownik, klient (potencjalny czy aktualny), współpracownik lub kontrahent, który posiada informacje lub wiedzę o możliwych niedozwolonych zachowaniach lub nieprawidłowościach dotyczących naszych Towarzystw.

Jak dokonać zgłoszenia?

1. Aplikacja - to anonimowa platforma do zgłaszania nieprawidłowości lub nadużyć. Czynności można dokonać poprzez link: https://whistleblowing.saltus.pl/#/
Z aplikacji można korzystać siedem dni w tygodniu przez całą dobę przy użyciu każdego urządzenia połączonego do sieci Internet.

2. Listownie - zgłoszenie nieprawidłowości można również wysłać pocztą tradycyjną na nasz adres ogólny: Saltus Ubezpieczenia, ul. Władysława IV 22 81-743 Sopot z dopiskiem „Compliance”.

3. Telefonicznie - Sygnalista ma możliwość dokonania zawiadomienia poprzez kontakt telefoniczny na numer bezpośredni do Compliance Officera (058-550-96-76) w godzinach pracy Towarzystw.

4. Poprzez bezpośrednie spotkanie - zgłoszenia można dokonać bezpośrednio do Compliance Officera, umawiając się wcześniej na spotkanie w siedzibie Towarzystw.

System ten nie może być wykorzystywany do zgłaszania informacji publicznie dostępnych, do celowych pomówień lub do świadomego podawania nieprawdziwych informacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZACHOWANIE POUFNOŚCI

SALTUS Ubezpieczenia zapewnia osobie dokonującej zgłoszenia ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Wszystkie zgłoszenia przetwarzane są zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych. Towarzystwa gwarantują poufność zgłoszeń oraz danych w nich zawartych. Zgłaszający sam decyduje czy chce podać swoje dane czy pozostać anonimowy. Więcej informacji na ten temat zawiera § 8 Procedury Whistleblowing.

 

Szczegóły zasad zgłaszania nieprawidłowości zawierają poniższe Procedury Whistleblowing:

 

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".