Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Regulamin serwisu www.saltus.pl i cookies

 

1. Postanowienia ogólne

1.1.  Zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1219 ze zm.) Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej przez:

·         SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot;

·         SALTUS Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot;

·         Asekuracją Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, Władysława IV 22, 81-743 Sopot;

(zwanymi dalej „Właścicielem”) pod adresem URL www.saltus.pl, zwanego w dalszej części „Regulaminem”.

1.2. Użytkownikami są osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych odwiedzające stronę internetową udostępnioną pod adresem URL www.saltus.pl, zwaną dalej „Stroną Internetową”.

1.2.1.   Strona Internetowa powstała z zamysłem udostępnienia informacji o produktach ubezpieczeniowych (w tym sprawozdań i notowań UFK), sprawnej realizacji umów ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego, na życie i dla oświaty, zawieranych:

a) z SALTUS Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, 81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117377, NIP 118-01-30-637, REGON 011132747, kapitał zakładowy 19 000 000,00 zł,
b) z SALTUS Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-743 Sopot , ul. Władysława IV 22, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014478, NIP 52-52-150-753, REGON 016228050, kapitał zakładowy 21 030 000,00 zł,
c) za pośrednictwem agenta Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-7443 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000149560, NIP: 5860007079, REGON: 190129137, kapitał zakładowy w wysokości 23.838.000,00 zł.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej nieodpłatnie i można go przeglądać, drukować lub utrwalać.

1.4.  Korzystanie z usług za pośrednictwem Strony Internetowej oznacza nawiązanie pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której prawa i obowiązki stron określa Regulamin. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usługi Newsletter, Usługi  Kontaktu, Usługi Zgłoszenia szkody lub reklamacji oraz Usługi Logowania (pkt 2.1.2, pkt 2.1.3, pkt 2.1.5 i pkt 2.1.6.) następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika w odpowiednim miejscu formularza.

1.5. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej (pkt. 2.1.1.) oraz Usługi Pobierania (pkt 2.1.4.) przy wykorzystaniu Strony Internetowej zostaje zawarta z chwilą wybrania przez Użytkownika odpowiedniego adresu URL lub skorzystania przez niego z przekierowania z innych stron osób trzecich i rozpoczęcia korzystania z danej usługi, a zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze Strony Internetowej.

1.6. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, opuszczając Stronę Internetową w przypadku niezarejestrowania indywidualnego konta użytkownika (dotyczy Usługi Informacyjnej określonej w pkt. 2.1.1 i Usługi Pobierania określonej w pkt 2.1.4.) lub kończąc rozmowę/korespondencję e-mail z Konsultantem (dotyczy Usługi Kontaktu określonej w pkt 2.1.3.), wypisując się z otrzymywania newslettera (dotyczy Usługi Newsletter określonej w pkt 2.1.2), a także wysyłając wniosek zgodnie pkt .9.2. o usunięcie indywidualnego konta użytkownika (dotyczy Usługi Logowania określonej w pkt 2.1.6.).

1.7. Właściciel może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z powodu awarii Strony Internetowej, nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Strony Internetowej lub Konsultanta.

1.8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie powoduje rozwiązania zawartych za pośrednictwem Strony Internetowej umów ubezpieczenia.

1.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 7683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 459), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 999), ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2077 ze zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 473 ze zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2270).

 

2. Rodzaje usług świadczonych w ramach Strony Internetowej (dalej „Usługi”)
 

2.1. Za pośrednictwem Strony Internetowej świadczone są następujące usługi:

2.1.1. Usługa Informacyjna – polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o tematyce ubezpieczeniowej, które są udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w wybranym przez siebie czasie;

2.1.2. Usługa Newsletter – polegająca na przesyłaniu do Użytkowników, Brokerów i Multiagentów, którzy wcześniej dokonali rejestracji na Stronie Internetowej, informacji o produktach, nowościach Saltus Ubezpieczenia itp.; rejestracja w usłudze Newsletter przeznaczona jest dla Multiagentów i Brokerów;

2.1.3. Usługa Kontaktu – polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi Strony Internetowej przy pomocy udostępnionego na stronie formularza kontaktowego skierowania zapytania o produkt ubezpieczeniowy oferowany przez Właściciela;

2.1.4. Usługa Pobierania – polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi pobrania plików oraz dokumentów udostępnionych na Stronie Internetowej;

2.1.5. Usługa Zgłoszenia szkody lub reklamacji – polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zgłoszenia szkody ubezpieczeniowej na adres e-mail szkody@saltus.pl lub zgłoszenia reklamacji na podstawie trybu wskazanego w rozdziale 9;

2.1.6. Usługa Logowania – polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych pozwalających na weryfikację Użytkownika i umożliwieniu mu dostępu do stworzonego na Stronie Internetowej konta. Usługa przeznaczona jest dla placówek medycznych, pacjentów, Brokerów i Multiagentów.

 

3. Warunki techniczne świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej
 

3.1. Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga:

3.1.1. dostępu do sieci Internet,

3.1.2. dostępu do przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie portalu udostępnianego pod adresem www.saltus.pl przy wykorzystaniu komputera lub urządzenia mobilnego,

3.1.3.  posiadania adresu e-mail do odbierania przesyłanych wiadomości, co jest konieczne do skorzystania z Usługi Newsletter określonej w pkt 2.1.2.

 

4. Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym
 

4.1. Użytkownikowi nie wolno przesyłać za pośrednictwem Strony Internetowej informacji bezprawnych, obraźliwych, wprowadzających w błąd, zawierających wirusy lub mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego.

4.2. Użytkownikowi nie wolno również umieszczać na Stronie Internetowej treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.3. W celu monitorowania aktywności osób odwiedzających Stronę Internetową Właściciel zapisuje krótkie informacje tekstowe („Cookies”). Wykorzystywanie plików typu „cookie” oraz sposób wyłączania obsługi tych plików przez użytkowników Strony Internetowej opisuje osobna rozdział 7.

 

5. Dane osobowe Użytkownika


5.1. Administratorami danych osobowych Użytkowników są podmioty występujące w niniejszym Regulaminie, jako Właściciel. Dane osobowe są przetwarzane:
5.1.1. w celu świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej,
5.1.2. w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia,
5.1.3. dla celów analizy marketingowej oraz marketingu bezpośredniego ich własnych produktów lub świadczonych usług.

5.2. Użytkownik jest każdorazowo informowany w ramach świadczenia usług m.in. o nazwie Właściciela (jednego, kilku lub wszystkich zależnie od kontekstu, produktu ubezpieczeniowego itp.) - administratora danych osobowych, jego danych kontaktowych, celach, podstawie prawnej przetwarzania danych Użytkownika, prawie dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.3. Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) (w celu świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej) oraz art. 28 ust. 3 (dane dotyczące osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia są przetwarzane przez Asekurację Sp. z o.o. jako pośrednika ubezpieczeniowego) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.4. SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA przetwarzają dane osobowe Użytkowników w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 999). Podmioty określone w zdaniu 1, przetwarzają również dane osobowe Użytkowników dla celów analizy marketingowej oraz marketingu bezpośredniego ich własnych produktów lub świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub dobrowolnie wyrażonej zgody. Podmioty określone w zdaniu 1, przetwarzają dane osobowe Użytkowników dla celów analizy marketingowej oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług świadczonych przez podmioty współpracujące na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody Użytkowników.

5.5. Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; w szczególności udostępnianiem danych osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, modyfikacją lub zniszczeniem.


6. Oświadczenie administratora danych


6.1. Administratorem danych jest Asekuracja Sp. z o.o., SALTUS TUW oraz SALTUS TU ŻYCIE SA. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot,
2) telefonicznie, pod numerem 801 888 666.

6.2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@asekuracja.pl lub iod@saltus.pl,

6.3. Administrator danych przetwarza dane w celu świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej (dane dotyczące osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z  umowy ubezpieczenia) oraz w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na zapytanie poprzez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej.

6.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
1) w celu świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2) ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia przetwarzanych przez Asekurację Sp. z o.o. jako pośrednika ubezpieczeniowego są umowy agencyjne łączące ten podmiot z ubezpieczycielami SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA,
3) w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych,

4) jest wykonywanie umów ubezpieczenia wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia (dotyczy SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA),

5) w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawą prawną przetwarzania

6.5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Właściciela. Za inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Właściciela uważa się między innymi: osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne w imieniu Właściciela, dostawców usług informatycznych, kancelarie prawne i firmy doradcze, z którymi współpracuje administrator danych oraz podmioty świadczące usługi archiwizacyjne.

6.6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Właściciel posiadają w związku z tym następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
4) prawo przenoszenia danych osobowych,
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.

6.7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto, jeżeli cele, w których administrator przetwarza dane osobowe nie będą wymagały zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, dane osobowe Użytkownika zostaną zanonimizowane.

6.8. Podanie danych osobowych jest konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne. Dane osobowe  Użytkownika w ramach Usługi Kontaktu określonego w pkt 2.1.3. będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy od dnia ich pozyskania.

 

7. Ochrona prywatności i pliki cookies

 

7.1.Właściciel chroni prywatność osób korzystających ze Strony Internetowej. 

7.2. Strona Internetowa może zawierać linki do witryn zewnętrznych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących, takich jak: partnerzy współpracujący lub instytucje finansowe. Przechodząc na zewnętrzną witrynę lub witrynę strony trzeciej, Użytkownicy podlegają odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej witryny. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych witryn zewnętrznych oraz witryn stron trzecich.

7.3. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za witryny stron trzecich.

7.4. W celu optymalizacji Strony Internetowej pod kątem wydajności, funkcjonalności oraz dostosowania jej do profilu Użytkownika, automatycznie zbierane informacje są zapisywane na komputerze Użytkownika w postaci plików Cookies. Zawierają one numer IP komputera, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych oraz informację o czasie i dacie.

7.5. Powyższe informacje gromadzone są w celu zwiększenia wydajności i atrakcyjności Strony Internetowej poprzez badanie zachowań, analizowanie trendów oraz określenie profilu Użytkowników. Zebrane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez wewnętrzne działy Właściciela w celu optymalizacji i dostosowania oferowanych informacji, usług i produktów oraz ich atrakcyjnej komunikacji (na przykład poprzez ulepszanie konstrukcji witryny, oferowanie dopasowanych ofert promocyjnych itp.).

7.6.W przypadku jednoczesnego wykorzystania danych ogólnych z danymi osobowymi, taka informacja traktowana jest w całości jako dane osobowe, tak długo jak są one używane razem.

7.7. Na Stronie Internetowej, w systemie wysyłania wiadomości elektronicznych, usług online, reklam i aplikacji internetowych mogą być stosowane pliki Cookies (ciasteczka).

7.8. Plik Cookie (ciasteczko) to niewielki plik, zazwyczaj tekstowy, wysyłany za pośrednictwem naszego serwera do dedykowanego pliku gromadzącego ww. dane w przeglądarce Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika. Dzięki temu, na przykład, Strona Internetowa rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Podstawowym celem technologii Cookies (ciasteczek) jest identyfikacja Użytkowników, co umożliwia serwerowi Właściciela zaprezentowanie odpowiednio dostosowanej strony, dzięki czemu odwiedziny Użytkownika na stronie mają bardziej osobisty charakter i lepiej odpowiadają potrzebom Użytkownika.

7.9. W Witrynie stosowane są dwa rodzaje plików Cookies (ciasteczek):

7.9.1.Pliki Cookies sesji: są to tymczasowe pliki Cookies (ciasteczka) pozostające w pliku przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia Strony Intenetowej. Takie pliki Cookies (ciasteczka) są obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości Strony Internetowej.

7.9.2.Pliki Cookies trwałe: są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia Strony Internetowej dla Użytkownika (np. poprzez spersonalizowanie nawigacji). Pliki Cookies (ciasteczka) tego rodzaju pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez Państwa ustawień przeglądarki internetowej. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe pozwalają na przekazanie informacji do serwera Właściciela przy każdych odwiedzinach Strony Internetowej. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe nazywane są także „ciasteczkami śledzącymi” (tracking cookies).

7.10. W niektórych przypadkach, Strona Internetowa może korzystać z zewnętrznych wydawców w celu obsługi reklam i optymalizacji komunikacji marketingowej. Zewnętrzni wydawcy korzystają z plików Cookies (ciasteczek), aby zmierzyć skuteczność reklam i spersonalizować ich treść. Informacje gromadzone przez wydawców mogą zawierać dane, takie jak dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP) lub dane kontaktowe, np. adres poczty elektronicznej, jeśli takie dane gromadzone są za pośrednictwem Strony Internetowej.

7.11. Użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich rodzajów plików Cookies (ciasteczek) poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Na przykład, używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji. Używając programu Firefox w wersji 42.0, należy: 1) Wybrać z menu Opcje a następnie zakładkę Prywatność; 2) W kategorii Historia należy wybrać „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika” i odznaczyć okienko „Akceptuj ciasteczka”.

7.12. W przypadku innych przeglądarek internetowych, konieczne jest zapoznanie się instrukcją dostarczaną przez producenta oprogramowania dotyczącą ustawień bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci Internet.

7.13. Należy Zwrócić uwagę, że pewne treści i aplikacje oferowane na Stronie Internetowej mogą być niedostępne przy pełnym wyłączeniu obsługi plików Cookies (ciasteczek).

 

8. Prawa własności intelektualnej
 

8.1. Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy znajdujące się na Stronie Internetowej, oraz sama Strona Internetowa, są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.

8.2. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej (w tym z jej zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 880 z późn. zm.). Zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, poza określonymi w powyższej ustawie przypadkami, kopiowania, modyfikowania lub elektronicznej transmisji danych Strony Internetowej (w całości lub części).

 

9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 

9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela,
9.2. Reklamacje mogą być składane:
1) osobiście w siedzibie Właściciela,
2) pisemnie - na adres ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot,
3) ustnie - telefonicznie pod numerem 801 888 666.

9.3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację oraz precyzować zastrzeżenia zgłaszane przez Użytkownika,

9.4. Właściciel rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana  bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Właściciel poinformuje Użytkownika, który złożył reklamację  o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin  rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

9.5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie papierowej lub drogą elektroniczną.

9.6. Reklamacje usług związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia są składane i rozpatrywane przez SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA w trybach reklamacyjnych opisanych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia.

 

10. Postanowienia końcowe
 

10.1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

10.2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie będzie zamieszczona na Stronie Internetowej.

10.3. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".