Regulamin strony www.saltus.pl

Regulamin funkcjonowania serwisu internetowego udostępnionego pod adresem www.saltus.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1.  Regulamin określa sposób funkcjonowania strony internetowej udostępnionej przez:

  • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot;
  • SALTUS Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot;
  • Asekuracją Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, Władysława IV 22, 81-743 Sopot;

(zwanymi dalej „Właścicielem”) pod adresem URL www.saltus.pl, zwanego w dalszej części Regulaminem Serwisu.

1.2. Użytkownikami są osoby odwiedzające stronę internetową udostępnioną pod adresem URL www.saltus.pl, zwaną dalej „Stroną Internetową”.

1.2.1.   Strona Internetowa powstała z zamysłem sprawnej realizacji umów ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego, na życie i dla oświaty, zawieranych:

a) z SALTUS Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, 81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117377, NIP 118-01-30-637, REGON 011132747, kapitał zakładowy 19 000 000,00 zł,
b) z SALTUS Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-743 Sopot , ul. Władysława IV 22, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014478, NIP 52-52-150-753, REGON 016228050, kapitał zakładowy 21 030 000,00 zł,
c) za pośrednictwem agenta Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-7443 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000149560, NIP: 5860007079, REGON: 190129137, kapitał zakładowy w wysokości 23.838.000,00 zł.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.

1.4.  Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników ze Strony Internetowej podlegają prawu polskiemu.

 

2. Rodzaje usług świadczonych w Serwisie (dalej „Usługi”)
 

2.1. Za pośrednictwem Strony Internetowej świadczone są następujące usługi:

2.1.1. Usługa informacyjna – polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o tematyce ubezpieczeniowej, które są udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w wybranym przez siebie czasie;

2.1.2. Usługa Newsletter – polegająca na przesyłaniu do Użytkowników, Brokerów i Multiagentów, którzy wcześniej dokonali rejestracji na Stronie Internetowej, informacji o produktach, nowościach Saltus Ubezpieczenia i wielu innych informacji; rejestracja w usłudze Newsletter przeznaczona jest dla agentów i multibrokerów;

2.1.3. Usługa kontaktu – polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi Strony Internetowej przy pomocy udostępnionego na stronie formularza kontaktowego skierowania zapytania o produkt ubezpieczeniowy oferowany przez Właściciela;

2.1.4. Usługa pobierania – polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi pobrania plików oraz dokumentów udostępnionych na Stronie Internetowej;

2.1.5. Usługa zgłoszenia szkody lub reklamacji – polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zgłoszenia szkody ubezpieczeniowej na adres e-mail szkody@saltus.pl lub zgłoszenia reklamacji na podstawie trybu wskazanego w informacji zawartej w dokumencie „Zasady składania reklamacji”.

2.1.6. Usługa reklamowa – polegająca na umieszczaniu na Stronie Internetowej materiałów reklamowych;

2.1.7. Usługa logowania – polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych pozwalających na weryfikację Użytkownika i umożliwieniu mu dostępu do stworzonego na Stronie Internetowej konta. Usługa przeznaczona jest dla placówek medycznych, pacjentów, brokerów i multiagentów.

2.2. Umowa o świadczenie usługi informacyjnej przy wykorzystaniu Strony Internetowej zostaje zawarta z chwilą wybrania przez Użytkownika odpowiedniego adresu URL lub skorzystania przez niego z przekierowania z innych stron osób trzecich i zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze Strony Internetowej.

2.3. Umowa o świadczenie pozostałych Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z danej Usługi przez Użytkownika.

 

3. Warunki techniczne świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej
 

3.1. Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga:

3.1.1.  dostępu do sieci Internet,

3.1.2.  dostępu do przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie portalu udostępnianego pod adresem www.saltus.pl przy wykorzystaniu komputera lub urządzenia mobilnego,

3.1.3.     posiadania adresu e-mail do odbierania przesyłanych wiadomości, co jest konieczne do skorzystania z usługi Newsletter.

 

4. Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym
 

4.1. Użytkownikowi nie wolno przesyłać za pośrednictwem Strony Internetowej informacji bezprawnych, obraźliwych, wprowadzających w błąd, zawierających wirusy lub mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego.

4.2. Użytkownikowi nie wolno również umieszczać na Stronie Internetowej treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.3. W celu monitorowania aktywności osób odwiedzających Stronę Internetową Właściciel zapisuje krótkie informacje tekstowe („Cookies”). Wykorzystywanie plików typu „cookie” oraz sposób wyłączania obsługi tych plików przez użytkowników Strony Internetowej opisuje osobna informacja udostępniona na Stronie Internetowej.

 

5. Ochrona danych osobowych
 

Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; w szczególności udostępnianiem danych osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

 

6. Prawa własności intelektualnej
 

6.1. Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy znajdujące się na Stronie Internetowej, oraz sama Strona Internetowa, są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.

6.2. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej (w tym z jej zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 880 z późn. zm.). Zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, poza określonymi w powyższej ustawie przypadkami, kopiowania, modyfikowania lub elektronicznej transmisji danych Strony Internetowej (w całości lub części).

 

7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 

7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Strony Internetowej lub Usług.

7.2. Reklamacja powinna zostać złożona w trybie wskazanym w informacji zawartej na stronie: https://saltus.pl/reklamacje/

7.3. Reklamacje złożone w sposób niezgodny z powyższym trybem nie będą rozpatrywane.

 

8. Postanowienia końcowe
 

8.1. Regulamin obowiązuje od 6 grudnia 2017 roku.

8.2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie będzie zamieszczona na Stronie Internetowej.

8.3. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".