Przedsiębiorcom wykonującym działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. 

Dzięki ubezpieczeniu OC, za szkody wyrządzone w następstwie Twojego działania lub zaniechania, wypłacimy odszkodowanie osobie, która doznała szkody.

Szanowny Przedsiębiorco pamiętaj! Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności objętej ubezpieczeniem, a posiadanie ubezpieczenia OC w SALTUS TUW zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • Ustawa z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości,
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.   

 

Suma gwarancyjna (dalej: SG):

minimalna SG wynosi 10 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Dodatkowe rozszerzenie ochrony:

Klauzula OC zawodowej w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych o usługi kadrowo-płacowe (usługi nie podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu). Klauzula jest dostępna jedynie w przypadku posiadania lub zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w SALTUS TUW. Jej zakres i warunki są ustalane indywidualnie z zainteresowanym przedsiębiorcą.

Rozszerzenie ochrony obejmuje m.in. szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych polegających na:

  • obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, poza stosunkiem pracy Rady Nadzorczej, Zarządu i umów cywilnoprawnych,
  • obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  • prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrolą przestrzegania terminów w tym zakresie,
  • obliczaniu kwot zajętych przez komornika, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miasta wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".